Köpvillkor Köpvillkor
#VILLKOR

Köpvillkor

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Games2u produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Games2u.
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Gamues2u de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd. Målsman för minderårig beställare kan kontakta oss.

2. Beställning
2.1 Beställning av Games2u produkter sker via games2u.se. För att en beställning skall vara bindande för Games2u, måste beställningen skriftligen bekräftas av Games2u före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Games2u sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Games2u ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
2.2 Vid avbeställning där beställning innehåller icke lagervara förbehåller Games2u sig rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen, (projektering, beställnings kostnader, lagerkostnad och så vidare) allt enligt konsumentköplagen (1990:932) 41 §. Detta gäller främst produkter som innebär stor ekonomisk belastning för Games2u, exempelvis beställning av hoppborgar, hinderbanor eller annan större utrustning.
2.3 I fall en produkt som beställs skulle vara slut i lager kommer Games2u meddela kunden om detta. Games2u reserverar sig för att problem med lagerstatusen kan uppstå på grund av externa skäl.
2.4 Vid sen avbeställning där Games2u redan hunnit med att packa och förbereda för utskick förbehåller sig Games2u sig rätten att kräva ersättning för kostnader vi har haft i samband med beställningen (personalkostnader, packningsmaterial, kostnader för att ta in produkten i lager och så vidare), motsvarande upp till 20% av produktens värde.
2.5 Vid beställning av produkter som är ”Beställningsvara” tar vi kontakt med våra leverantörer för att se om produkten finns tillgänglig och försöker då ta in produkten så fort som möjligt om det är möjligt. Vid fall där produkten inte finns tillgänglig inom en rimlig tidsram förbehåller sig Hypersports rätten att stryka beställningen, och Games2u kommer då att meddela kunden om detta. Har en betalning genomförts återbetalar Games2u summan.

3. Leverans och frakt
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från Games2u lager. Vid Postpaket samt DHL Servicepoint är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten finns tillgänglig för avhämtning hos Games2u eller dess ombud. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.
3.2 Games2u äger sig rätt att vid sånt fall där leveransmetoden är otillräckligt, att ändra denna till en mer passande leveransmetod. T.ex vid beställande av stora produkter som måste fraktas på pall. Games2u kommer vid fall som detta ta kontakt med dig som kund för att bekräfta att den nya fraktkostnaden går bra. Är kunden ovillig att betala det högre beloppet frakt förbehåller sig Games2u rätten att makulera beställningen.
3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 500 kronor.
3.4 Finns det synliga transportskador på paketet så skall du inte hämta ut detta, utan istället kontakta oss så att vi kan lösa detta med transportbolaget. Har du hämtat ut ett paket och inre emballageskada finns skall detta anmälas till transportbolaget samt oss senast 3 dagar efter mottagandet. De flesta uthämtningställen kan hjälpa dig att inspektera godset vid uthämtning om du är osäker på om skador uppstått. Vid direktleverans av paket och pall kan skadade paket och gods tas emot under förutsättningen att detta anmärks när du signerar för godset. Reklamation av frakten och godset skall därefter göras till både transportbolaget och oss inom 3 dagar.
Tar kunden emot gods med tydliga emballageskador utan att anmärka detta vid signering av gods kan inga krav ställas mot Games2u. Games2u tar dock på sig ansvaret att hjälpa kunden med reklamationen tills det att beslut tagits av transportbolaget gällande ersättning.

4. Leveransförsening
4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Games2u häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Games2u eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Games2u åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning
5.1 Priserna angivna på Games2u hemsida är angivna inkl moms. Detta gäller produkter såväl som tjänster.
5.2 Games2u förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätt att skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.
5.3 Vid köp mot faktura förbehåller sig Games2u rätten att göra särskild kreditprövning på orderbeloppet. Games2u förbehåller sig även rätten att göra viss kreditprövning på nya kunder vid köp mot postförskott eller efterkrav, och efter detta ta ställning i om leverans mot vald betalningsmetod är möjlig eller ej. All kreditprövning görs genom Svea Ekonomi och Visma Online.
5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.
5.5 Priserna som anges vid beställningstillfället är de som gäller, om Games2u ej behöver justera dem enligt det som anges under punkt 5.2. Skulle priserna på produkterna sänkas eller höjas på games2u.se så kommer det ej att justeras i efterhand.
5.6 Games2u erbjuder i dagsläget prisgaranti i form av att du som kund kan ta kontakt med oss på Games2u innan du lägger en beställning, och då informera oss om var produkten kan hittas till ett lägre pris, så får du produkten till samma pris. När vi kontaktas måste en länk till sidan anges och prisgarantin gäller endast produkter som finns i lager hos vår konkurrent, samt i vårt lager. Samt gäller prisgarantin endast om du anger en Svensk konkurrent. Prisgarantin gäller inte heller retroaktivt, så hittar du ett lägre pris efter beställningen har gjorts så kommer det ej att justeras i efterhand.

5.7 Faktura – Vid betalning via faktura samarbetar vi med Visma. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.
Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Allmäna köpvillkor
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

6. Dröjsmål med betalning
6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Games2u rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Games2u anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Games2u genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Games2u avtalet har Games2u även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll
7.1 Produkterna förblir Games2u egendom till dess de till fullo betalats.
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Games2u skriftliga medgivande vidta ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt
8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligt oförändrat skick, i tillhörande originalkartong. Har förpackningen eller plomberingen brutits omfattas produkten inte längre av ångerrätten. Snabbaste vägen för ångerköp är att följa våra instruktioner på den här länken. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. Observera att varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel inte heller omfattas av ångerrätten, samt gäller inte ångerrätten för Demo ex/Display ex av produkter.

a) Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.
b) Handlar du som företagare har du ingen ångerrätt.
c) Använda kroppsnära produkter så som underkläder godkänns inte för ångerköp av hygienskäl. Är förpackningen bruten men produkten oanvänd kan du däremot ångra köpet.
d) Ångerrätten gäller inte för paintballs (betraktas som färskvara) samt vissa specialbeställda produkter. Kontakta oss för mer information.

9. Garanti
9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss, dock högst två år från inköpsdatumet. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera har Games2u rätten att byta den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Games2u. Garantin överlåts inte till en eventuell andrahandsköpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand inte kan få produkten reparerad hos oss under garanti. För att garantin skall gälla så skall produkten vara i oförändrat utförande från då den köptes, tillverkarens rekommendationer i enlighet med produktens manual skall även följts.
9.2 Handlar du som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.
9.3 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.
9.4 Serienumret på de varor som har sådant måste vara intakt för att garantin skall gälla.

10. Ansvar för fel
10.1 Games2u är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
10.2 Games2u ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
10.3 Games2u ansvar omfattar inte heller:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Games2u instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Games2u kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

10.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Games2u förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Games2u ordinarie arbetstid. På Games2u begäran skall representant från kunden närvara under Games2u arbete. I övrigt fall skall fel avhjälpandet ske hos Games2u eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.
10.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Games2u ansvarar för skall kunden ersätta Games2u enligt Games2u vid varje tillfälle gällande prislista.
10.6 Games2u ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Games2u med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning
11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Games2u enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
11.2 Games2u ansvar omfattar endast direkta förluster. Games2u ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet, och ej heller skador som Games2u inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
11.3 Skulle Games2u vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Games2u fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

12. Överlåtelse av avtalet
12.1 Games2u får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Skiljedom eller tvist
13.1 Privatpersoner: Games2u följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.
13.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

14. Förändring av försäljningsvillkor
14.1 Games2u förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

    Kontaktformulär
      Bokningsformulär
      Vi ringer upp dig!